Potrebujete pravno pomoč za vaše podjetje?

Na portalu pravna pomoč za podjetja vam pomagamo.

Pravniki in odvetniki – delovno pravo, gospodarsko pravo ter pomembna pravna vprašanja, ki jih imate, naslovite na naše strokovnjake.

Naj vam naši pravniki pomagajo zdaj!

Še imate možnost, da rešite podjetje pred insolventnostjo!

PREVERITE KAKO

sheet

PONUDBA ZA PODJETJA

Od 29,00 € dalje

Ste eden izmed tistih direktorjev, vodij, lastnikov, podjetnikov, ki se v trenutnih izrednih okoliščinah sprašuje kaj storiti?

 

Delavci, finance, poslovanje, davki, prispevki, obrazci, interventni zakoni, soprispevek države,…

 

Vsak dan se odpirajo nova vprašanja, univerzalnega naslovnika za odgovore pa ni.

 

Kar storimo mi za vas je sledeče:

 

  1. POŠLJETE nam vaše trenutno stanje, problematiko ter vprašanja.
  2. Strokovnjaki pravnega in finančnega področja opravimo PODROBNO ANALIZO
  3. Za vaše podjetje oziroma organizacijo pripravimo PRAVNO-FINANČNO MNENJE s predlaganimi koraki in najboljšimi možnostmi za vašo varnost in obstoj.
  4. SKUPAJ z vami izpeljemo IZBRANE UKREPE – nudimo stalno podporo v celotnem postopku restrukturiranja – pripravimo vso potrebno dokumentacijo, poročila, korespondiramo s pristojnimi organi, izpolnimo ustrezne obrazce ter vložimo potrebne vloge.
fav

Smo izkušeni pravni in ekonomski strokovnjaki z odlično mrežo kontaktov pri specializiranih odvetniških pisarnah. Pravna pomoč za podjetja ščiti vaše interese na področju prava potrošnikov, delovnega prava ter gospodarskega prava. Specializirani smo za izdelavo pravnih scenarijev za restrukturiranje, kadrovske ukrepe, odškodnine, nadomestila in odkupnine zaradi izredne situacije, ki je posledica epidemije.

Preberite

Delo od doma

Delodajalec lahko v skladu z Zakonom o delovnih razmerjih (ZDR-1) enostransko zaradi izrednih okoliščin, ki so nastale v Sloveniji – razglasitev epidemije – spremeni vrsto ali kraj opravljanja dela, določenega s pogodbo o zaposlitvi. Sprememba je le začasna, dokler trajajo take okoliščine. To pomeni, da lahko delodajalec odredi delo od doma. Pri tem je potrebno delavcu izplačati celotno plačo. Delavci so upravičeni tudi do povračila stroškov za prehrano ter nadomestila za uporabo sredstev pri delu od doma.

 

Poudariti je potrebno, da gre za izjemne okoliščine z namenom, da se zavaruje življenje in zdravje ljudi ali premoženje delodajalca.

Delo od doma

Davčni vidiki

V primeru, da se vaša družba znajde v slabi finančni situaciji, postane trajneje nelikvidna ali izgubi možnost pridobivanja prihodkov, na katere ne more vplivati lahko pri FURS zaprosi za odlog ali obročno odplačilo davka. Druga ugodnost pa je odlog ali plačilo z zavarovanjem. Odlog je predviden za največ 24 mesecev oziroma 24 obrokov.

Davčni vidiki
Finančno prestrukturiranje

Finančno prestrukturiranje

V primeru finančnega prestrukturiranja je mogoče koristiti obročno plačilo davka v 60 mesečnih obrokih, a le družbe, ki so srednje ali velika podjetja.

Postopek finančnega prestrukturiranja je urejen v Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju ter zahteva sprejem določenih korakov, ki so predpisani.

 

Kaj dejansko pomeni finančno prestrukturiranje?

 

Gre za ukrepe:

 

  1. zmanjšanje in odložitev zapadlosti dolžnikovih obveznosti,
  2. pri kapitalski družbi: povečanje osnovnega kapitala z novimi stvarnimi vložki, katerih predmet so terjatve upnikov do dolžnika, ali z novimi denarnimi vložki in
  3. druge ukrepe, katerih izvedba v skladu s pravili poslovnofinančne stroke omogoča odpravo vzrokov dolžnikove insolventnosti in zagotavlja, da dolžnik postane kratkoročno in dolgoročno plačilno sposoben.

Izvršba

Vsekakor je zaradi trenutne izredne situacije najbolje najti skupno rešitev za upnika in dolžnika na miren izvensodni način, v kolikor pa to ni možno, ima upnik opcijo vložiti izvršbo.

Izvršba se najenostavneje vloži elektronsko na podlagi verodostoje listine (računa, seznama odprtih postavk). Z izvršbo se lahko poseže na sredstva na transakcijskih računih, premičnine, nepremičnine, terjatve, ki jih ima dolžnik do tretjih.

 

Za posebnosti, omejitve in vse okoli izvršbe nam napišite sporočilo. Pomagam, svetujemo in zastopamo vas tudi v primerih izvensodnega urejanja vaših razmerij.

Izvršba

Program razreševanja presežnih delavcev

Gre za ukrepe delodajalca, ko v roku 30 dni glede na število zaposlenih, preneha potreba po zaposlovanju določenih delavcev. O ukrepu se je potrebno dogovoriti s sindikatom, če je ta organiziran ter z Zavodom za zaposlovanje, kamor je potrebno posredovati program razreševanja presežnih delavcev.

 

S programom se določi, kateri so presežni delavci glede na objektivne kriterije ter se jim po pravilno izpeljanemu postopku vroči redna odpoved.

 

Postopek je zahteven ter časovno dolgotrajen (2-5 mesecev).

Naj vam naši pravniki pomagajo zdaj!

 

Kako delujemo? Preverite našo ponudbo !

Pošljite vprašanje pravnikom