Pogosto zastavljena vprašanja – FAQ

Ali lahko delavec koristi letni dopust med napotitvijo na čakanje na delo?

Da, delavec lahko s soglasjem delodajalca v času začasne napotitve na čakanje na delo koristi letni dopust. Nadomestilo plače je v primeru koriščenja dopusta 100%.

Delodajalec je kljub koriščenju letnega dopusta delavca upravičen do povračila izplačanega nadomestila plače v skladu ZIUZEOP.

 

Več o povračilu nadomestila lahko preberete tukaj:  (https://www.ess.gov.si/obvestila/obvestilo/objavljen-zakon-o-interventnih-ukrepih-place-prispevki)

Kolikšna je višina povračila izplačanega nadomestila plače v skladu ZIUZEOP?

Delodajalec bo dobil povrnjeno neto izplačilo delavca povečano za plačano akontacijo dohodnine, do maksimalne vsote 1.366,24 EUR.

Delodajalec je prav tako upravičen do plačila prispevkov do najvišje osnove 1.753,84 EUR bruto.

Ali lahko delodajalec napoti na čakanje na delo zaposlene tudi, če ne izpolnjuje pogojev iz ZIUZEOP?

Da, temelj za napotitev na čakanje na delo iz poslovnega razloga je še vedno 138. člen ZDR-1, vendar delodajalec v tem primeru ni upravičen do povračila izplačanega nadomestila plače v skladu ZIUZEOP. Nadomestilo plače v tem primeru prav tako znaša 80%.

Ali lahko delodajalec napoti na čakanje na delo zaposleno osebo, ki koristi bolniški stalež?

Da, vendar se nadomestilo za čakanje na delo ne izplačuje. Od 11. 4. 2020 dalje v skladu z ZIUZEOP izplačano boleznino povrne ZZZS (refundacija), od prvega dneva bolniškega staleža.

Imam s.p., ali sem upravičen do odloga plačila prispevkov?
Do odloga plačila prispevkov, ki zapadejo v plačilo aprila, maja in junija, ste upravičeni v kolikor ne zaposlujete drugih oseb ter izpolnjuje druge z ZIUPPP predpisane pogoje. Ti pogoji so:
• na dan 29. 3. 2020 vpisani v poslovni register oziroma v drugo predpisano evidenco oziroma register,
• ni samozaposlena oseba davčni neplačniki in ima na dan 28. 3. 2020 50 EUR ali več neplačanih in zapadlih davčnih obveznosti in teh obveznosti ni poravnala do 6. 4. 2020,
• samozaposlena oseba, ki ni do dne 29. 3. 2020 pričela s postopkom prenehanja opravljanja dejavnosti.

Vprašanja zaposlenih

Gostinski obrati so uradno zaprti. Ali me lahko delodajalec prisili, da moram koristiti dopust ali mi mora izplačati normalno plačo?

Dopust se lahko enostransko s strani delodajalca odredi le izjemoma, ko ima delodajalec določen in predviden kolektivni dopust v obvestilu o letnem razporedu delovnega časa. V nasprotnem primeru mora delodajalec napotiti delavce na čakanje na delo doma ter jim izplačati nadomestilo v višini 80% plače, vendar ne manj kot minimalno plačo.

Mladim mamicam, ki imajo male otročke in dojijo delajo po 4h bi lahko 100% plačali odsotnost, da bi bile doma, ne pa da se jim grozi z odpovedjo.

Pozdravljeni, za primer, ko zaradi višje sile (izrednih okoliščin) delavec ne more priti na delo zaradi otroka oziroma ker npr. nima prevoza, je vsem zagotovljen enak položaj. To pomeni, da imajo oziroma imate pravico do uveljavljanja višje sile ter nadomestila v višini 80% plače vendar ne manj kot minimalna plača. So pa zaposleni osebi, ki doji priznane dodatne pravice po 184. in 185. in 188. členu ZDR-1.

Pozdravljeni, zanima me sledeče, rad bi koristil dopust v času korona virusa. Dela trenutno nimamo, delodajalec pravi, da lahko koristim dopust proporcionalno in ne v celoti. Ne želi pa nas dati na čakanje, ker nas mora dati 30%.

Kvota 30% je bila s sprejetjem ZIUZEOP ukinjena. Mora pa delodajalec izpolnjevati druge pogoje, ki so določeni v zakonu.

Dopust lahko koristite samo s soglasjem delodajalca, v tem primeru vam pripada celotna plača. Pri koriščenju dopusta v trenutnih razmerah, se upoštevajo enaki kriteriji in določbe Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1), kot sicer. Delodajalec in delavec se morata o tem ustrezno sporazumeti, saj je kakršenkoli enostranski korak lahko kršitev pravic ali obveznosti na eni ali drugi strani.

Ne želim se izpostavljati in ne želim na delo, delodajalec pa je našel rešitev za izvajanje dela. Kaj lahko storim v tem primeru?

V kolikor delodajalec ustrezno organizira delo, sprejme potrebne ukrepe za varovanje zdravja, je težko nasprotovati delu ga odkloniti ter ostati doma, brez utemeljenih razlogov. Svetujemo vam, da se z delodajalcem pogovorite o možnosti napotitve na čakanje na delo, pri čemer izpostavite in delodajalcu obrazložite, zakaj menite, da ste ogroženi oz. izpostavljeni.

Delam v proizvodnem podjetju v treh izmenah, mož pa je gradbeni delavec. Imava 18 mesečnega otroka ter zanj nimava varstva. Ali jaz kot mama otroka lahko ostanem doma? Kaj mi bo delodajalec izplačal za tiste dni, ko sem doma? Seznanjeni smo, da bomo plačani 50% plače, če ostanemo doma, če nimamo varstva. Zakaj v tovarnah delajo drugače in jemljejo letne dopuste?

V kolikor ostane doma zaradi otroka in ne koristite dopusta, ste upravičeni do nadomestila v višini 80% plače, vendar ne manj od minimalne plače. V kolikor koristite dopust, prejmete 100% nadomestilo plače. Koriščenje letnega dopusta mora biti dogovorjeno z delodajalcem. Enako velja za delavce v proizvodnji, postopanja delodajalcev so različna, tudi zaradi same nevarnosti, izpostavljenosti, možnih ukrepov, dejavnosti itd..

Kam se lahko obrnem, če delodajalec ne spoštuje zakonov? Na oglasni deski v našem podjetju je obvestilo, da osebe, ki zaradi varstva ali pomanjkanja prevoza ne pridejo v službo koristijo dopust ali dodatek.

Nadzor nad pravilnostmi izvaja Inšpektorat za delo. Delodajalec načeloma ne sme enostransko odrediti dopusta zgolj zaradi varstva otrok oziroma nezmožnosti prihoda na delo (prevoz). Taka odreditev je v nasprotju s samim namenom dopusta. V kolikor delavec nima prevoza na delo, je to povezano z izrednimi okoliščinami, ki jih štejemo kot višjo silo. Delavec ima pravico do nadomestila plače v višini 80% vendar ne manj kot minimalno plačo.

V restavraciji, kjer smo zaposleni, smo vsi dobili odpoved. Ali imamo zdravstveno zavarovanje? Ne moremo niti na zavod niti delati.

Da bi lahko odgovorili na tako splošno vprašanje oz. podali ustrezno pravno mnenje, je potreben vpogled v celotno dokumentacijo – najmanj v pogodbe o zaposlitvi in odpovedi.

Delam v proizvodnji, glede na trenutno stanje, ki se dogaja, sem ostala doma, ker žal nimam varstva za moja dva otroka. Ko sem to omenila nadrejenim, sem dobila odgovor, da moramo koristiti dopust ali ure. Kot sem seznanjena, mi pripada 50% nadomestilo. Kdo ima prav?

Letnega dopusta vam ni potrebno koristiti zaradi varstva otrok, prav tako vam ga delodajalec ne sme enostransko odrediti. Nadomestilo v višini 80% plače oziroma najmanj minimalna plača vam pripada zaradi nastalih izrednih okoliščin oziroma višje sile in gre dejansko za vašo zakonsko pravico na podlagi 137. člena ZDR-1 ter ZIUZEOP.

Delam pri delodajalcu, ki mi je, ko sem mu povedala da bom ostala doma, ker nimam varstva otroka rekel, da me bo odpustil če ostanem doma. Kako je s tem? Nisem kriva, da so šole zaprli.

Delodajalec vam lahko poda samo odpoved iz razlogov, ki so navedeni v Zakonu o delovnih razmerjih (ZDR-1). Odsotnost iz dela, zaradi izrednih okoliščin – višje sile, ni razlog za odpoved pogodbe o zaposlitvi oz. je takšna odpoved nezakonita. Pravico imate do nadomestila v višini 80% plače oziroma najmanj minimalne plače, v kolikor boste ostali doma iz razloga varstva otroka (višje sile). Delodajalca v zvezi s tem pisno in pravočasno obvestite.

Ostala sem doma z dvema otrokoma, sin je šoloobvezen, hči v vrtcu. Sama sem zaposlena ampak sem ostala doma, ker trenutno nimam varstva za otroke. Zaenkrat so mi iz službe rekli, da sem lahko doma 1 teden. Kakšne so moje pravice? Do kolikšnega povračila plače sem upravičena? Ali lahko ostanem brez službe?

Vaša odsotnost iz dela je zaradi izrednih okoliščin – višje sile. Pravico imate do nadomestila v višini 80% plače oziroma najmanj minimalna plača. Delodajalec vam ne sme podati odpovedi pogodbe o zaposlitvi, zaradi nastalih okoliščin – varstvo otrok.

Niste našli ustreznega odgovora?