Kaj lahko storite kot oseba, ki opravlja dejavnost ali samozaposleni?

Preberite več o možnih ukrepih možnih skladno z novo interventno zakonodajo

(stanje na dan 22.4.2020)

PONUDBA ZA SAMOZAPOSLENE

Od 29,00 € dalje

Ste eden izmed tistih direktorjev, vodij, lastnikov, podjetnikov, ki se v trenutnih izrednih okoliščinah sprašuje kaj storiti?

 

Delavci, finance, poslovanje, davki, prispevki, obrazci, interventni zakoni, soprispevek države,…

 

Vsak dan se odpirajo nova vprašanja, univerzalnega naslovnika za odgovore pa ni.

Kar storimo mi za vas je sledeče:

 

 1. POŠLJETE nam vaše trenutno stanje, problematiko ter vprašanja.
 2. Strokovnjaki pravnega in finančnega področja opravimo PODROBNO ANALIZO
 3. Za vaše podjetje oziroma organizacijo pripravimo PRAVNO-FINANČNO MNENJE s predlaganimi koraki in najboljšimi možnostmi za vašo varnost in obstoj.
 4. SKUPAJ z vami izpeljemo IZBRANE UKREPE – nudimo stalno podporo v celotnem postopku restrukturiranja – pripravimo vso potrebno dokumentacijo, poročila, korespondiramo s pristojnimi organi, izpolnimo ustrezne obrazce ter vložimo potrebne vloge.

Odlog plačila prispevkov za samozaposlene osebe in kmete

Zakon o interventnih ukrepih na področju plač in prispevkov (ZIUPPP) (Uradni list RS, št. 36, z dne 28. 3. 2020) je za samozaposlene osebe uvedel odlog plačila prispevkov, ne glede na pravnoorganizacijsko obliko izvajanja dejavnosti, v kolikor je na podlagi te dejavnosti vključen v obvezna zavarovanja ter nima zaposlenih oseb.

 

Do odloga plačila prispevkov so avtomatično upravičene vse samozaposlene osebe ter kmetje, ki izpolnjujejo svoje davčne obveznosti ter so na dan 29. 3. 2020 obvezno zavarovani iz naslova opravljanja svoje dejavnosti.

 

Samozaposlene osebe, ki opravljajo dejavnost so:

 

 • samostojni podjetniki posamezniki po zakonu, ki ureja gospodarske družbe (s.p.),
 • osebe, ki z osebnim delom samostojno opravljajo umetniško ali katero drugo kulturno dejavnost,
 • osebe, ki samostojno opravljajo dejavnost s področja zdravstva, socialne varnosti, znanosti ali zasebno veterinarsko dejavnost,
 • osebe, ki opravljajo odvetniško ali notarsko dejavnost,
 • osebe, ki opravljajo duhovniško oziroma drugo versko službo.

 

Do odloga plačila prispevkov niso upravičene samozaposlene osebe:

 

 • ki do dne 29. 3. 2020 niso vpisane v poslovni register oziroma v drugo predpisano evidenco oziroma register,
 • ki so davčni neplačniki in imajo na dan 28. 3. 2020 50 EUR ali več neplačanih in zapadlih davčnih obveznosti in teh obveznosti niso poravnali do 6. 4. 2020,
 • ki so do dne 29. 3. 2020 pričele s postopkom prenehanja opravljanja dejavnosti.

 

Upravičenim samozaposlenim se neposredno na podlagi zakona odloži plačilo prispevkov, ki zapadejo v plačilo meseca aprila, maja in junija 2020. Odložene prispevke je potrebno plačati najkasneje do 31. 3. 2022, v enkratnem znesku ali obročno.

Do odloga plačila prispevkov je upravičen kmet, ki je v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje vključen na podlagi obveznega ali prostovoljnega obveznega zavarovanja in ne izpolnjuje pogojev za obvezno vključitev v obvezno zavarovanje tudi na kakšni drugi zavarovalni podlagi.

 

Do odloga plačila prispevkov ni upravičena oseba:

 

 • ki do 29. 3. 2020 ni zavarovana na podlagi 17. člena ali petega odstavka 25. člena ZPIZ-2,
 • ki ne izpolnjuje obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti, ki jih pobira davčni organ, če neplačane zapadle obveznosti na dan, ko posameznik vloži vlogo, niso poravnane.
Odlog plačila prispevkov za samozaposlene osebe

Oprostitev plačila prispevkov za samozaposlene osebe, verske uslužbence, družbenike in kmete

Dne 11. 4. 2020 je stopil v veljavo Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP)

(Uradni list RS, št. 49, z dne 10. 4. 2020), ki ureja oprostitev plačila prispevkov za samozaposlene osebe, verske uslužbence, družbenike in kmete.

 

ZIUZEOP se v tem delu od ZIUPPP razlikuje, da je do oprostitev plačila prispevkov upravičen tisti, ki izpolnjuje zakonske pogoje ter vloži vlogo preko portala e-Davki.

 

Samozaposlene osebe, družbeniki in kmetje, ki so na dan 11. 4. 2020 vključeni v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje, ter verski uslužbenci registriranih cerkva in drugih verskih skupnosti, so za mesec april in maj 2020 oproščeni plačila prispevkov za vsa obvezna socialna zavarovanja v celoti.

 

Do oprostitve plačila prispevkov ni upravičena oseba:

 

 • ki na dan 11. 4. 2020 ni vključena v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje (na podlagi 1. odstavka 15. člena in 1. odstavka 16. člena ZPIZ-2 ali na podlagi 17. člena ali petega odstavka 25. člena ZPIZ-2).
 • ki ne izpolnjuje obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti, ki jih pobira davčni organ, če ima na dan vložitve vloge neporavnane zapadle davčne obveznosti.

 

Osebe morajo za uveljavitev oprostite plačila prispevkov predložiti izjavo, da zaradi epidemije ne more opravljati dejavnosti ali jo opravlja v bistveno zmanjšanem obsegu. Do pomoči so upravičeni tisti samozaposleni, ki jim bodo čisti prihodki od prodaje v letu 2020 zaradi epidemije upadli za več kot 10 % glede na leto 2019. Če niso poslovali v celotnem letu 2019 oziroma 2020, so do pomoči upravičeni tudi tisti samozaposleni, ki se jim bodo povprečni mesečni prihodki leta 2020 zaradi epidemije znižali za več kot 10 % glede na povprečne mesečne prihodke v letu 2019. Če v letu 2019 niso poslovali, so do pomoči upravičeni tudi tisti samozaposleni, ki se jim bodo povprečni mesečni prihodki v letu 2020 zaradi epidemije znižali za več kot 10 % glede na povprečne mesečne prihodke v letu 2020 do 12. 3. 2020.

 

V primeru, da ta pogoj pomoči ni dosežen, mora upravičenec vrniti celotno pomoč.

 

Za posamezni mesec so upravičeni, če izjavo predložijo najpozneje do konca meseca, za katerega uveljavljajo oprostitev plačila prispevkov, razen za mesec marec, za katerega lahko vložijo do konca aprila.

Izredna pomoč v obliki mesečnega temeljnega dohodka

Upravičenec do izredne pomoči v obliki mesečnega temeljnega dohodka je tisti, ki zaradi epidemije ne more opravljati dejavnosti ali jo opravlja v bistveno zmanjšanem obsegu, in sicer:

 

 • samozaposleni, ki na dan 11. 4. 2020 opravlja dejavnost in je v obvezno zavarovanje vključen na podlagi opravljanja te dejavnosti in ne izpolnjuje pogojev za obvezno vključitev v obvezno zavarovanje tudi na kakšni drugi zavarovalni podlagi,
 • verski uslužbenec registrirane cerkve ali druge verske skupnosti, ki ima na podlagi 27. člena Zakona o verski svobodi pravico do namenske državne finančne pomoči iz državnega proračuna za pokritje prispevkov za socialno varnost v višini naslednjih vrst prispevkov za socialno varnost in
 • kmet, ki je v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje vključen na podlagi 17. člena (obvezno zavarovanje) ali petega odstavka 25. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (prostovoljno zavarovanje v obvezno zavarovanje) in ne izpolnjuje pogojev za obvezno vključitev v obvezno zavarovanje tudi na kakšni drugi podlagi.
 • družbeniki, ki so poslovodne osebe v gospodarski družbi in so zavarovani na podlagi 16. člena ZPIZ-2.

 

Upravičenci so upravičeni do izredne pomoči v obliki mesečnega temeljnega dohodka v višini 350 eurov za mesec marec in po 700 EUR za meseca april in maj 2020, če so opravljali dejavnost najmanj od 13. 3. 2020 do uveljavitve tega zakona tj. 11. 4. 2020.

 

Do izplačila mesečnega temeljnega dohodka ni upravičena oseba, ki ne plačuje obveznih dajatev in ne izpolnjuje drugih denarnih nedavčnih obveznosti, ki jih pobira davčni organ, če ima na dan vložitve vloge neplačane zapadle davčne obveznosti.

 

Za izplačilo mesečnega temeljnega dohodka mora upravičenec preko informacijskega sistema e-Davki predložiti izjavo, s katero izjavlja, da je oseba, kot jo opredeljuje ZIUZEOP, in da zaradi epidemije ne more opravljati dejavnosti ali jo opravlja v bistveno zmanjšanem obsegu.

 

Bistveno zmanjšan obseg opravljanja dejavnosti pomeni:

 

 • da jim bodo čisti prihodki od prodaje v letu 2020 zaradi epidemije upadli za več kot 10 % glede na leto 2019.
 • če niso poslovali v celotnem letu 2019 oziroma 2020, so do pomoči upravičeni tudi tisti samozaposleni, ki se jim bodo povprečni mesečni prihodki leta 2020 zaradi epidemije znižali za več kot 10 % glede na povprečne mesečne prihodke v letu 2019.
 • če v letu 2019 niso poslovali, so do pomoči upravičeni tudi tisti samozaposleni, ki se jim bodo povprečni mesečni prihodki v letu 2020 zaradi epidemije znižali za več kot 10 % glede na povprečne mesečne prihodke v letu 2020 do 12. 3. 2020.

 

Upravičencu, ki vloži izjavo do 18. 4. 2020 za mesec marec, nakaže FURS mesečni temeljni dohodek 25. 4. 2020.

 

Upravičencu, ki vloži izjavo od 19. 4. do 30. 4. 2020, za mesec marec ali april ali meseca marec in april skupaj, nakaže FURS do 10. 5. 2020.

 

Upravičencu, ki vloži izjavo od 1. 5. do 31. 5. 2020 za mesec marec ali april ali maj ali dva ali tri od navedenih mesecev skupaj, nakaže FURS 10. junija 2020

ODLOG PLAČILA OBVEZNOSTI KREDITOJEMALCEV ZA POSLOVNE SUBJEKTE

 

Dne 29. 3. 2020 je stopil v veljavo Zakon o interventnem ukrepu odloga plačila obveznosti kreditojemalec (ZIUOPOK) (Uradni list RS, št. 36, z dne 28. 3. 2020), ki ureja možnost kreditojemalcev pri banki ali hranilnici zaprositi za odlog plačila obveznosti iz kreditne pogodbe za obdobje 12 mesecev.

 

Posamezne kreditne obveznosti iz kreditne pogodbe, za katero se zahteva odlog plačila, do razglasitve epidemije tj. do 23. 3. 2020 niso zapadle v plačilo.

 

Za odlog plačila kreditnih obveznosti lahko zaprosi:

 • gospodarska družba,
 • zadruga, društvo, zavod, ustanova ter fizična oseba, ki zaposluje delavce v skladu z ZDR-1,
 • samozaposlena oseba, ki ima sedež oziroma stalno prebivališče v Sloveniji,
 • nosilec kmetijskega gospodarstva ali nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji,
 • fizična oseba, ki je državljan Slovenije ter ima stalno prebivališče v Sloveniji.

 

Velike gospodarske družbe v skladu s 55. členom ZGD so tiste, katerih:

–       povprečno število delavcev v poslovnem letu presega 250,

–       čisti prihodki od prodaje presegajo 40.000.000 EUR, in

–       vrednost aktive presega 20.000.000 EUR.

 

Velike družbe morajo vlogo za odlog plačila kreditnih obveznosti utemeljiti in predložiti:

 • da imajo plačane obvezne prispevke, davke in druge dajatve,
 • da zaradi poslovnih razlogov, povezanih s posledicami epidemije, ne morejo zagotavljati poplačila obveznosti po kreditni pogodbi z banko,
 • da bi takšno plačilo povzročilo težave z likvidnostjo v tej meri, da bi bila ogrožena solventnost družbe,
 • opis poslovnega položaja zaradi posledic epidemije,
 • izjava, da ima na dan 31. 12. 2019 poravnane vse zapadle obveznosti iz naslova obveznih prispevkov, davkov in drugih dajatev ali da ima na dan vloge odloženo plačilo teh obveznosti oziroma omogočeno obročno odplačilo le-teh.

 

Gospodarske družbe, ki so razvrščene kot mikro, majhne ali srednje velike družbe v skladu s 55. členom ZGD, ter zadruga, društvo ustanova, fizična oseba, ki zaposluje delavce v skladu z ZDR-1, nosilec kmetijskega gospodarstva, nosilec dopolnile dejavnosti na kmetiji ali samozaposlena oseba morajo vlogo za odlog plačila kreditnih obveznosti utemeljiti in predložiti:

 • da ima plačane obvezne prispevke, davke in druge dajatve,
 • da zaradi poslovnih razlogov, povezanih s posledicami epidemije, ne more zagotavljati poplačila obveznosti po kreditni pogodbi z banko,
 • opis poslovnega položaja zaradi posledic epidemije,
 • izjava, da ima na dan 31. 12. 2019 poravnane vse zapadle obveznosti iz naslova obveznih prispevkov, davkov in drugih dajatev ali da ima na dan vloge odloženo plačilo teh obveznosti oziroma omogočeno obročno odplačilo le-teh.

 

V primeru, da je kreditojemalec opravljal dejavnost, za katero je bilo z vladnim ali občinskim odlokom prepovedano poslovanje, se v vlogi za odlog plačila obveznosti sklicuje na vladni oziroma občinski odlog ter ni potrebno predložiti opisa poslovnega položaja in utemeljitve, kot je navedeno zgoraj.

 

Zakon se uporabi tudi za novo sklenjene kreditne pogodbe v času njegove veljavnosti od 29. 3. 2020 do sklepa Vlade RS o prenehanju razlogov.

 

Odlog plačila pomeni prekinitev zapadlosti vseh obveznosti po kreditni pogodbi do izteka obdobja odloga. Tako se podaljša tudi končni datum zapadlosti kreditne pogodbe, enako se podaljša zapadlost pogodbe, ki služi kot zavarovanje kreditne pogodbe. Po izteku obdobja odloga plačila naslednji obrok zapade v plačilo v skladu z določbami kreditne pogodbe. V obdobju odloga se na odloženi del glavnice obračunavajo obresti po redni obrestni meri, ki je bila dogovorjena ob sklenitvi kreditne pogodbe.

 

Banka in kreditojemalec skleneta aneks k kreditni pogodbi prav tako se lahko sporazumno dogovorita drugače kot to predpisuje zakon.

Naj vam naši pravniki pomagajo zdaj!

 

Kako delujemo? Preverite našo ponudbo !

Pošljite nam povpraševanje

[fc id=’3′ align=’center’][/fc]

Na naši strani uporabljamo piškotke za pravilno delovanje strani in beleženje obiskanosti strani. S strinjanjem nam dovolite uporabo piškotkov.

Nastavitve zasebnosti shranjene!
Nastavitve zasebnosti

Ko obiščete katero koli spletno mesto, le to lahko shranjuje ali pridobi podatke v vašem brskalniku, večinoma v obliki piškotkov. Tukaj nadzirate svoje osebne nastavitve za piškotke.

Ti piškotki so potrebni za delovanje spletnega mesta in jih ni moč onemogočiti.

Za pravilno delovanje spletne strani uporabljamo naslednje tehnične piškotke
 • wordpress_test_cookie
 • wordpress_logged_in_
 • wordpress_sec

Onemogoči vse storitve
Omogoči vse storitve